Audyt językowy

Audyt językowy to proces szczegółowej oceny sprawności językowej z jaką pracownicy firmy posługują się językiem obcym, który pozwala na świadome kierowanie ich rozwojem w firmie oraz lepsze wykorzystanie umiejętności pracowników w środowisku zawodowym.

Ocena sprawności funkcjonowania pracowników w obcojęzycznej komunikacji biznesowej może być przeprowadzana w ramach jednorazowego procesu, choć jej efektywność jest największa gdy dokonuje się jej w regularnych odstępach czasu pokazujących dynamikę rozwoju sprawności językowej w organizacji.

W zależności od celów dla jakich przeprowadzany jest audyt językowy posiadamy w naszej ofercie standardowe systemy oceny, o których piszemy obok i niestandardowe, które każdorazowo sporządzamy na zlecenie klienta dla specjalistycznych potrzeb np. w odpowiedzi na pytanie czy pracownik podoła kursowi MBA, czy może być oddelegowany do pracy za granicą lub przy rekrutacji nowych osób.

Wyniki audytu przedstawiamy w powszechniej stosowanej skali Rady Europy oraz bardziej szczegółowej, numerycznej skali Language Business. Możemy je przesłać do działu szkoleń lub w formie indywidualnych certyfikatów osobom biorącym udział w procesie oceny.

Test on-line

Test online to wygodne, obiektywne i szybkie narzędzie ewaluacyjne w postaci linku udostępnianego pocztą elektroniczną. Na zlecenie firmy możemy zająć się wysłaniem dostępów bezpośrednio do wskazanych uczestników audytu lub firma może wykupić pakiet kilkunastu, kilkudziesięciu lub kilkuset dostępów, którym sama będzie dysponować wybierając osoby i dogodne terminy przeprowadzenia testu.

Każdy link daje dostęp do unikalnego, jednorazowo generowanego testu językowego, który można wykonać na dowolnym komputerze i o dowolnej porze. Test gruntownie bada znajomość struktur leksykalnych, gramatycznych i funkcjonalnych i testuje wiedzę począwszy od elementów najprostszych aż po najtrudniejsze a jego wykonanie zajmuje maksymalnie 45 minut.

Rozmowa w języku obcyme

Aby uzyskać informacje o czynnej znajomości języka obcego przeprowadzamy ocenę sprawności komunikowania się w formie rozmowy telefonicznej lub face-to-face. W jej trakcie oceniamy płynność i poprawność wypowiedzi, zasób używanego słownictwa, naturalność użytych zwrotów i słownictwa oraz idiomatyczność wypowiedzi.

Oto niektóre cele i korzyści wynikające z przeprowadzenia audytu językowego firmy:

1. Rekrutacja odpowiednich pracowników

Przy rekrutacji Audyt Językowy umożliwia nabór takich pracowników, których umiejętności językowe pozwalają na sprawne wykonywanie pracy na konkretnym stanowisku, bez ponoszenia przez organizację dodatkowych kosztów

2. Efektywne zarządzanie personelem organizacji

Audyt językowy daje niezbędne informacje potrzebne do efektywnego zarządzania personelem organizacji, tak by efektywnie wykorzystać ich potencjał w zakresie umiejętności językowych

3. Racjonalizacja wydatków szkoleniowych

Opracowanie polityki w zakresie szkoleń i kursów językowych dla firm poprzez wyznaczenie uczestnikom realistycznych celów oraz konkretnych ram czasowych do ich osiągnięcia. Pozwala to na racjonalne zarządzanie budżetem szkoleniowym oraz w przyszłości prognozowanie wydatków szkoleniowych w ramach całej organizacji.